RSS    .:::15.08.2018 :::.   

 

Додаток

до наказу Одеського обласного

управління лісового та

мисливського господарства

від 02.04.2012 р. №47-ОД

ПЛАН

основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання

і протидії корупції Одеського обласного управління лісового

та мисливського господарства на 2011-2015 роки

Значення індикатора

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

I.Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1.Розмежування Кодекс 1 1 1) перегляд норма- Юридична

функцій з надан- адміністра- тивних актів з ме- служба

ня адміністра- тивних тою усунення по-

тивних та конт- процедур єднання в одній

рольно-нагля- структурі інспек-

дових функцій ційних функцій

та функцій з на-

дання адмініст-

ративних послуг

2) запровадження спеціаліст

систем електрон- з організаційних

ного документо- питань

обігу та електрон-

ного цифрового

підпису

 

 

 

2.Відмова від діючі веб- постійно 1) забезпечення

територіального сторінки функціонування,

монополізму під установ та ведення та своє-

час надання організацій часного оновлен-

адміністративних ня веб-сторінок,

послуг та ство- інших електрон-

рення альтерна- них ресурсів орга-

тивних можли- нів, залучених до

востей щодо їх надання адмініс-

отримання тративних пос-

луг, що містять

інформацію не-

обхідну для їх

отримання

 

II. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1.Обмеження прийняття 1 1 1)підготовка та Керівники

кількості пере- відповідного внесення на структурних

вірок з боку нормативно- розгляд підрозділів

контролюючих правового Держлісагентства

органів акту пропозицій щодо

зменшення кількості

перевірок з боку

контролюючих

державних органів

 

 

 

 

 

III. Забезпечення доброчесності на державній службі в Управлінні

1.Впровадження розроблення 1 1 1)розроблення Кадрова

на основі відпо- методичних дієвих механіз- служба

відних норма- рекомендацій мів ротації

тивно-правових державних

актів дієвих ме- службовців

ханізмів ротації

державних

службовців

2.Розроблення плани 1 1 1 1 1 1 1)розроблення Юридична

планів щодо щодо плану щодо служба

запобігання і запобігання запобігання і

протидії і протидії протидії корупції

корупції корупції Управління

3.Визначення кодекс 1 1 1)впровадження Юридична

механізму вре- поведінки кодексів поведін- служба

рулювання кон- держслуж- ки осіб, уповно-

флікту інтересів бовців важених на вико-

в галузі нання функцій

держави

IV.Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без

статусу юридичної особи до діяльності Управління

1.Формування Закон 1 1 1) проведення Кадрова

ефективного України аналізу практич- служба,

механізму досту- «Про ної реалізації спеціаліст

пу до інформації доступ до положень Закону з організаційних питань

про діяльність публічної України «Про керівники структурних

Управління інформації» доступ до публіч- підрозділів

і його службовців ної інформації»

 

2.Активізація механізм постійно 1)запровадження Юридична

інформаційного зворотного дієвого механізму служба,

обміну між зв’язку з зворотнього зв’язку керівники

об’єднаннями громадськістю з громадськістю структурних

громадян, щодо повідо- щодо повідомлень підрозділів

засобами масової млень про про факти

інформації та виявлені корупційних

органами держав- факти правопорушень в

ної влади і орга- корупційних регіонах

нами місцевого правопорушень

самоврядування

V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1.Удосконалення система постійно 1)запровадження Кадрова

системи контролю контролю за системи контролю служба

за використанням витратами за витратами осіб,

державного майна осіб, уповноважених

з метою недопу- уповноважених на виконання

щеня фактів одер- на виконання функцій держави

жання прихованих функцій (декларації про

прибутків держав- держави доходи і витрати)

ними службовцями

або за їх сприяння

іншими особами

VI. Удосконалення антикорупційної експертизи

1.Проведення розміщення постійно 1)забезпечення Юридична

антикорупційної нормативних доступу громадсь- служба,

експертизи, актів на кості до норма- керівники струк-

участь у ній сайті тивно-правових турних підрозділів

громадськості Управління актів Управління

VII.Формування громадської підтримки дій Управління у запобіганні і протидії корупції

1.Висвітлення публікації, теле- постійно 1)оприлюднення Юридична

заходів щодо передачі, радіо- інформації про служба,

протидії корупції, виступи, інтерв’ю, вжиті заходи щодо керівники струк-

що вживаються пресконференції, запобігання і про- турних підрозділів

Управлінням рекламні компа- тидії корупції та

у засобах масової нії на радіо, теле- про осіб, притяг-

інформації баченні, в газетах нутих до відпові-

дальності за вчи-

нення корупційних

правопорушень

VIII. Активізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції

1.Підготовка та пропозиції 1 1 1)аналіз та оцінка Юридична

підписання щодо існуючих та підго- служба

міждержавних доцільності товка щодо укла-

(міжвідомчих) укладення дення нових між-

дво- та багато- договорів державних (міжві-

домчих) договорів з громадськістю домчих) договорів

про співробітни- про співробітницт-

цтво у сфері запо- во у сфері проти-

бігання корупції дії корупції

Дата оновлення : 26.04.2012

 
 

 14.08.18 Бережіть ліс від вогню! ...

13.08.18 Володимир Бондар на Житомирщині ознайомився з роботою деревообробних підприємств ...

13.08.18 Ми відкриті до перевірок і готові конструктивно працювати, - Володимир Бондар на Житомирщині ...

13.08.18 НАУКОВЦІ: ВОСЕНИ ВІДБУДЕТЬСЯ НАЙСИЛЬНІШИЙ У РОЦІ ЦИКЛ МАСОВОГО ВСИХАННЯ ...

09.08.18 Володимир Бондар зустрівся з представником Посольства США в України Валерією Солано ...

08.08.18 Відбулась колегія Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства ...

07.08.18 Чи дійсно нині повені в Карпатах пов'язані з вирубкою лісів? ...

06.08.18 Біологічна пожежа: площа всихання дерев становить майже ...

03.08.18 За шість місяців площа лісових пожеж збільшилася на 80% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ...

02.08.18 Держлісагентство: на 25,5 тисячах гектарів відтворено лісів ...

01.08.18 ПОЗИЦІЯ НАУКОВЦІВ ...

26.07.18 Володимир Бондар: Скандал навколо британського дослідження був інспірований ...

25.07.18 Ексклюзивний коментар Володимира Бондаря щодо ситуації в лісовій галузі України (ВІДЕО) ...

25.07.18 Посилення боротьби з контрабандою потрібно, але деякі правки до законодавства порушують міжнародні зобов'язання України, - Володимир Бондар про Закон щодо додаткового мораторію на експорт дров ...

25.07.18 Від нашої позиції залежить, чи зможемо ми зберегти лісову галузь Україні, - заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.